فعالیت های پژوهشی قائم مقام

 

 

- تشکیل کمیته درس پژوهی

- تشکیل جلسات اقدام پژوهی

- استفاده از تجربیات دبیران جهت تجربه اندوزی

- ارتباط با مراکز پژوهشی

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu