کلاسهای فوق برنامه تابستانی قائم مقام

 کلاسهای فوق برنامه دانش اموزان مقاطع هفتم هشتم  ونهم در روز دوشنبه مورخ 97/5/1 از ساعت 8.30صبح الی 11 به مدت یک ماه در روزهای دوشنبه وچهارشنبه در محل مدرسه تشکیل میگردد

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu