فعالیت های مشاوره دبیرستان قائم مقام

 

 

 

 

دلم هوای خودم را کرده است                          

                                                                       این روزها بیشتر از هر زمانی دوست دارم « خودم باشم » 

 دیگر نه حرص به دست آوردن دارم و نه              

                                                                       هراس از دست دادن را

هرکس مرا می خواهد به خاطر خودم بخواهد 

                                                                       دلم هوای خودم را کرده است

 

 

در حوزه ی آموزش و مشاوره موفقیت به عواملی وابسته است :

- کمک و ارائه مشاوره ی مناسب به دانش آموزان

- تصمیم گیری در جهت پیشرفت تحصیلی

- آَشنا نمودن دانش آموزان با هدف های مشاوره ای

-  درگیر ساختن دانش آموز در « خودارزیابی» به صورت فعال و مؤثر

- اعتقاد به این واقعیت که « هر دانش آموزی توان پیشرفت دارد »

- استفاده از ابزارهای جانبی و کمکی برای تقویت استعدادهای دانش آموز

- یافتن نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی ویژه

- استفاده از آزمون های روان شناختی

- استفاده از آژمون های استعدادیابی

- استفاده از آژمون های تستی و تشریحی

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu