کارگاههای آموزشی کمک میکند تا دانش آموزان در یک کارگاه آموزش عملی با مهارتهای خاص آشنا شوند . این کارگاهها ینتیجه یادگیری را در همان جلسه نمایش خواهند داد. 

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu