آزمونهای پیشرفت تحصیلی به دانش آموزان کمک میکند تا بصورت ممتد تحت نظارت و بازخورگیری قرار داشته باشند . این آزمونها موقعت هر دانش آموز را نسبت به خود و نسبت به دانش آموزان مدارس دیگر به ایشان گوشزد میکند.

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu